Hands On Education Consultants Home Who we are News Events Contact us
mystudyuk
mystudyuk
mystudyuk
mystudyuk
mystudyuk
mystudyuk
mystudyuk
mystudyuk
Join Hands On at Facebook Join Hands On at Twitter Read Hands On Blog Follow Hands On Instagram
Hands On Line ID
Work with Hands on
Japan BEO Japan
Thailand BEO Thailand
Vietnam BEO India
Hands-On Education Consultant

Tanyapat Thanadchang Course : MSc. Knowledge and Information Systems Management University : University of Southampton
Q : เหตุผลที่คุณเลือกเรียนคอร์สดังกล่าว
A : เนื่องจากปริญญาตรีจบมาทางสายคอมพิวเตอร์ เลยคิดว่าอยากเรียนปริญญาโทด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เผื่อจะได้มองอะไรกว้างขึ้น

พิชยา จารุจินดา Course : MSc International Marketing Management University : University of Leeds
Q : คุณคิดว่าคุณตัดสินใจถูกหรือไม่ในการเลือกเรียนคอร์สดังกล่าวและเพราะอะไร
A : ตัดสินใจถูกเพราะว่า ได้ความรู้ตามที่หวังเอาไว้ และการเรียนการสอนไม่ได้ยากจนเกินไปสามารถเข้าใจได้

กรรณิการ์ สุภาพงษ์ Course : LL.M. University : University of Leeds
Q : เหตุผลที่คุณเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยดังกล่าว
A : มีหลักสูตรสาขากฎหมายล้มละลายที่สนใจ

ธีรกานต์ เจียมประภา Course : Brand Leadership University : University of East Anglia (Norwich)
Q : ปัจจุบันคุณทำงานอะไรและการตัดสินใจไปเรียนที่อังกฤษมีผลอย่างไรกับหน้าที่การงาน
A : เปิด Production House ของตัวเอง คิดว่าการไปเรียนอังกฤษช่วยเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างขึ้น รู้จักโลก รู้จักเพิื่อนมากขึ้น ไม่ใช่แค่การเอาความรู้จากห้องเรียนมาใช้แต่เราสามารถนำประสบการณ์การใช้ชีวิตที่โน่นมาปรับใช้กับงานได้ด้วย

วิวรรณ อติภัควัฒน์ Course : MSc MArketing Management University : University of Southampton
Q : คุณมีเกร็ดความรู้อะไรจะบรรยายให้น้องๆ ฟังเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่คุณเรียนจบมาหรือไม่
A : เยอะเลยค่ะ :)

Nichamon Sithiponporn Course : MSc in Management Science and Marketing Analytics University : Lancaster University
Q : คุณคิดว่าคุณตัดสินใจถูกหรือไม่ในการเลือกเรียนคอร์สดังกล่าวและเพราะอะไร
A : จากที่เรียนมามีการคำนวณและใช้โปรแกรมต่างๆเยอะมาก ซึ่งดีตรงที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานในอนาคต แต่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบ IT เท่าไหร่